Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie Více informací.

Tuto zprávu již nezobrazovat

Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky je možné stiahnuť TU. Soubor je vo formáte *pdf a k jeho prehliadaniu doporučujeme program Adobe Reader.

 

Upozornenie:

Pri nákupe na firmu / živnosť (DIČ) nie je možné platiť kartou vopred, z dôvodu vystavenia nižšie sumy na tovar bez dane - suma faktúry sa na hodnotu bez DPH upravuje dodatočne, po vykonaní nákupu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

 

Reklamace:

Pri uplatnení reklamácií si stiahnite reklamačný list a podľa pokynov vyplňte. Potom ho vytlačte a spolu s reklamovaným tovarom a kópiou faktúry odošlite na reklamačnú adresu TorriaCars s.r.o., Na Hutích 2962/44, Hala G, Jablonec nad Nisou, 46601 (prevádzka firmy). Pred poslaním samotnej reklamácie zašlite email v ktorom informujete o tejto skutočnosti a zhrňte problém na emailovú adresu info@torriacars.cz..

 • Reklamačný list na stiahnutie - TU

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len Podmienky) upravujú vzájomný obchodný vzťah, medzi kupujúcim (ďalej len Kupujúci) a prevádzkovateľom internetového obchodu TorriaCars.cz (ďalej len predávajúci). Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň Predávajúcim je TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001.

II. Objednávka

 1. Objednávku môže urobiť Kupujúci prostredníctvom internetového obchodu, Predávajúceho. Predávajúci Kupujúcemu objednávku po zadaní do objednávkového systému potvrdí emailom. Potom, čo Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky, je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú..

 2. Podaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v registračnom formulári..

 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho úplným uhradením kúpnej ceny.

 6. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.torriacars.sk kupujúci dáva v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, v platnom znení, Predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že takto poskytnuté osobné údaje neposkytne tretím osobám..

III. Cena

 1. Cena tovaru dodávaného predávajúcim kupujúcemu na základe tejto zmluvy, bude stanovená podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru. Sme platcami DPH a všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

IV. Spôsoby platby

 1. V hotovosti pri prevzatí dobierky. Tovar zasielaný na dobierku je zasielaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti PPL. Cena balného a dopravného sú uvedené pri objednávke. Pre všetky objednávky platí, že ak váha tovaru presiahne 30 kg, je tovar rozdelený a každý ďalší balík, s maximálnou váhou 30 kg, je opäť spoplatnený čiastkou 5 EUR vr. DPH.

 2. Bankovým prevodom na účet Predávajúceho pred odoslaním tovaru. Objednávka je v tomto prípade zo strany Predávajúceho vybavovaná od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet.

 3. Kupujúcim zo zahraničia ponúka predávajúci možnosť platby dobierkou, prevodom alebo podľa dohody.

V. Doba dodania tovaru

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný na prepravu najneskôr do 14 dní od obdržania emailu, potvrdzujúceho prijatie objednávky..

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

 1. Ak je zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internetový obchod) a kupujúcim je spotrebiteľ, kupujúci právo v súlade s ust. § 1829 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, bez udania dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia. V tejto lehote musí byť odstúpenie od Zmluvy odoslané Predávajúcemu.

 2. Tovar musí byť vrátený na adresu prevádzky Predávajúceho: TorriaCars s.r.o., Na Hutích 2962/44, Hala G, Jablonec nad Nisou, 46601

  osobne alebo ako obyčajný balík. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. Náklady na poštovné a balné hradí Kupujúci.

 3. Tovar vrátane originálneho obalu musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, nepoužitý, vrátane všetkých dokladov, návodov, záručných listov, a pod., schopný ďalšej distribúcie. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode - faktúra..

 4. Na základe takto vráteného tovaru budú Predávajúcim ihneď vrátené peniaze za objednaný tovar a to vo výške čiastky, za ktorú bol tovar kúpený. Poplatky za balné a dopravné Kupujúcemu taktiež vrátené v plnej miere. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 5. Na vrátenie tovaru je potrebné dopredu upozorniť e-mailom Predávajúceho a to v znení "Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (vaše číslo účtu). dátum a podpis."

VII. Odstúpení od zmluvy zo strany Predávajúceho

 1. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim) najmä v prípadoch:

  • ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite Kupujúceho

  • ak nie je schopný doručiť tovar v danom termíne

  • v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva

  • keď sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

 2. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na účet Kupujúceho.

VIII. Neprevzatie, odmietnutie zásielky – odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Pokiaľ Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevezme alebo odmietne prevziať zásielku so svojou záväznou objednávkou, ktorá bola riadne vyexpedovaná v termíne uvedenom v bode V. týchto Podmienok, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s expedíciou zásielky. V nákladoch je započítaná suma za dopravu záväzne objednaného tovaru tam a späť, vrátane balného a storno poplatku. Kupujúci, ktorý zásielku neprevzal, alebo odmietol je povinný náklady uhradiť na základe zaslanej faktúry so 14 dňovou splatnosťou prevodom na účet Predávajúceho.
  Pokiaľ by kupujúci mal stále záujem o dodávaný produkt je povinný za predmet zaplatiť vopred na účet predávajúceho. Poštovné a služby ktoré s tým spojené podľa cenníka TorriaCars sro.

 2. Zmluvné strany sa podľa zákona o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských nálezov č. 216/1994 Zb. v platnom znení dohodli, že všetky ich spory vzniknuté zo zmlúv, ktoré sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v súvislosti s nimi budú rozhodované v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom podľa Rokovacieho poriadku rozhodcovského konania vydaného Úniou pre rozhodcovské a mediačné konanie ČR, a.s., IČO : 27166147 (ďalej len "Únia") a zverejneného na internetovej adrese www.urmr.cz, pričom rozhodca bude ku dňu doručenia žaloby zapísaný v Zozname rozhodcov vedenom Úniou a zmluvné strany týmto výslovne poverujú Úniu, aby určila podľa rokovacieho poriadku rozhodcovského konania rozhodcu pre rozhodcovské konanie, založené touto rozhodcovskou doložkou. Zmluvné strany týmto poverujú takto určeného rozhodcu k rozhodovaniu všetkých sporov podľa zásad spravodlivosti a to vo forme Rokovania on-line podľa štvrtej časti Rokovacieho poriadku rozhodcovského konania. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že pred podpisom rozhodcovskej zmluvy mali a majú možnosť zoznámiť sa s Rokovacím poriadkom rozhodcovského konania, ako aj s Nariadením o nákladoch rozhodcovského konania a aj tak učinili a uvedené dokumenty tak považujú za neoddeliteľnú súčasť tejto rozhodcovskej zmluvy. Zmluvné strany si pre Riadenie on-line zvolili emailové adresy uvedené v objednávke

IX. Dĺžka záručnej doby

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba na väčšinu predávaných výrobkov je poskytovaná 24 mesiacov. V prípade nákupu na IČO je dĺžka záručnej lehoty 12 mesiacov. U druhov tovaru, kde výrobca ponúka predĺženú záručnú dobu, je táto informácia uvedená Predávajúcim pri produkte, na záručnom liste alebo faktúre.

X. Reklamácie

 1. Kupujúci je povinný v prípade zaslania tovaru, tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade akýchkoľvek závad je Kupujúci oprávnený danú zásielku neprevziať a bezodkladne, najneskôr však do 3 dní o tejto skutočnosti písomne informovať Predávajúceho. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala vyššie uvedené náležitosti a na neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenosti obalu nebude braný ohľad..

 2. V prípade, že Kupujúci zistí zjavné chyby po rozbalení zásielky (neúplnosť zásielky, mechanické chyby), je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky toto písomne oznámiť Predávajúcemu. V takom prípade zostáva nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny alebo poskytnutie zľavy podľa voľby Kupujúceho.

 3. Miestom uplatnenia reklamácie poškodeného alebo chybného tovaru je prevádzkareň Predávajúceho: TorriaCars s.r.o.,na hutích 2962, Jablonec nad nisou. Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne reklamovaný tovar na adresu prevádzky Predávajúceho zaslať, vo vlastnom záujme si vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 4. Reklamácia sa uplatňuje jednostranným právnym úkonom, ktorým Kupujúci poukáže na chybu, spíše, ako sa vada prejavuje a oznámi, aký konkrétny nárok zo zodpovednosti za chybu uplatňuje. Toto vykoná doporučeným listom, ktorý doručí Predávajúcemu. V žiadnom prípade bez predchádzajúceho písomného oznámenia reklamácie neposielajte tovar na adresu Predávajúceho. Od tejto chvíle začína plynúť lehota 30 dní na odstránenie chyby. Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho a dohodne s ním najvhodnejšiu formu reklamácie. K reklamácii je vo

© 2021 Všechna práva vyhrazena, Torriacars, s.r.o. Feo.cz